Regulamin imprezy „Jarmark Cysterski i Dożynki Wojewódzkie w Pelplinie” 18-19.09.2021

Wstęp
Jarmark Cysterski jest cykliczną imprezą organizowaną w Pelplinie nawiązującą w swej treści do średniowiecznych jarmarków kupieckich, w tym o charakterze wystawienniczo–handlowym.
Dożynki Wojewódzkie są corocznym dziękczynieniem za plony ziemi i organizowane są w jednej z gmin Województwa Pomorskiego.
Po uzgodnieniach władz Województwa Pomorskiego, Powiatu Tczewskiego, Gminy Pelplin i Biskupa Pelplińskiego, w 2021 roku pierwszy dzień Jarmarku Cysterskiego, sobota 18 września, połączony zostaje z Dożynkami Wojewódzkimi.
Jarmark Cysterski w Pelplinie i Dożynki Wojewódzkie, zwane są w dalszej części regulaminu Imprezą.
§ 1
1. Organizatorami Jarmarku są: Miejski Ośrodek Kultury, Gmina Pelplin, Diecezja Pelplińska, Powiat Tczewski, we współpracy z innymi podmiotami.
2. Organizatorem Dożynek Wojewódzkich jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.
3. Niniejszy regulamin określa zasady porządkowe i bezpieczeństwa podczas Jarmarku Cysterskiego i Dożynek Wojewódzkich.
4. Miejscem organizacji imprezy jest teren przy Collegium Marianum, gdzie ustawiona zostanie scena, garderoby dla artystów, część stoisk, część gastronomiczna; Plac Mariacki przy katedrze, gdzie ustawione zostaną stragany handlowe i wystawiennicze; odcinek drogi nr 230 wzdłuż katedry i dalej w kierunku Starogardu (Plac Mariacki i Plac Tumski), gdzie po obu stronach ustawione zostaną stoiska handlowe, wystawiennicze; ul. Kanonicka ze straganami, Przystań Jana III Sobieskiego i parking przez hotelem Wierzyca, gdzie ustawione będą stoiska gastronomiczne.
§2
1. Na Jarmark Cysterski i Dożynki przyjmowane są stoiska: twórców ludowych (rękodzieło, rzeźba, malarstwo, wiklina, itp.), ceramika artystyczna, zabawki drewniane, kolekcjonerskie różnego rodzaju, pamiątki i ozdoby, galanteria skórzana, biżuteria, akcesoria średniowieczne, artykuły spożywcze (cukierki, lizaki, czekolady, owoce i orzechy - suszone, prażone, w polewach, w czekoladzie), przyprawy, drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne (bigos, placki, pierogi, szynki wędzone, sery, itp.), wypieki (pieczywo, ciasta, ciasteczka kruche, sękacze, itp.), gastronomia, w tym: grzane piwo, miody pitne, nalewki, soki, itp. inny asortyment zatwierdzony przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo odmówić zgody na wystawienie stoiska, jeśli uzna, że nie pasuje ono do charakteru Jarmarku Cysterskiego i Dożynek.
3. Każdy podmiot, przedsiębiorca, osoba fizyczna zainteresowana wystawieniem stoiska podczas Jarmarku Cysterskiego zgłasza swój udział za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Jarmarku Cysterskiego: jarmark.diecezja-pelplin.pl, a na Dożynki zgłasza się do Miejskiego Ośrodka Kultury, w Pelplinie.
4. Stoiska można rozstawić wyłącznie w miejscach uzgodnionych z Organizatorem.
5. Stoiska przy ulicy można rozstawiać po zamknięciu drogi nr 230, tj. w sobotę 18.09.2021 od godz. 5.00.
6. Stoiska ustawione wzdłuż drogi nr 230 pozostające tam z soboty na niedzielę, należy zamknąć w sobotę do godz. 23.00. Zabrania się handlu po godz.23.00, kiedy na drodze ponownie będzie otwarty ruch pojazdów.
7. Stoiska wzdłuż drogi nr 230 należy zdemontować do godz. 20.00 w niedzielę 19.09.2021 r.
8. Wystawca, handlowiec ma prawo do prowadzenia działalności handlowej w określonym przez Organizatora miejscu i godzinach trwania Jarmarku i Dożynek.

 

9. Wystawca, handlowiec ma obowiązek utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu i pozostawienia porządku po zakończeniu działalności.
10. Zabrania się wystawiania na stoisku innego asortymentu niż zgłoszony w formularzu zgłoszenia, zajmowania większej powierzchni niż określona w zgłoszeniu, prowadzenia działalności naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne, używania otwartego ognia, sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które handlujący nie posiada zezwoleń, sprzedaży narkotyków, środków psychotropowych, dopalaczy oraz produktów pirotechnicznych oraz wszelkich innych prawnie zakazanych.
11. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki, leżą wyłącznie po stronie handlującego.
12. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów przy stanowiskach handlowych. Pojazdy należy parkować w wyznaczonych do tego miejscach wskazanych przez Organizatorów.
§3
1. Częścią programu Jarmarku Cysterskiego jest przemarsz korowodu średniowiecznego ulicami Pelplina w niedzielę 19.09.2021 r.
2. Przemarsz odbędzie się w godz. 13.00-13.30. Zbiórka uczestników na ulicy Wybickiego (na wysokości komisariatu Policji) 15 min. przed rozpoczęciem. Przewidywana ilość uczestników - 500 osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli.
3. Uczestnikiem przemarszu może być każda osoba, które wyrazi chęć uczestniczenia.
4. Uczestnicy mają prawo:
- do przebywania na terenie przemarszu, obejmującym wydzielona cześć pasa jezdni,
- niesienia banerów, flag i innych gadżetów związanych z Jarmarkiem Cysterskim,
- korzystania z pomocy Obsługi w razie potrzeby,
- zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję,
- korzystania z pomocy służb porządkowych i medycznych w sytuacjach niezbędnych.
5. Uczestnicy przemarszu są zobowiązani do:
- zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności do udzielania pomocy osobom jej potrzebującym,
- przestrzegania poleceń wydawanych przez służby porządkowe,
- zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania przemarszu, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich obecnych
6. Uczestnikom nie wolno:
- przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren przemarszu,
- wykrzykiwać podczas przemarszów słów niecenzuralnych,
- zachowywać się w sposób naruszający prawo,
- wnosić na teren przemarszów alkoholu, narkotyków, broni, cieczy żrących, cuchnących lub mogących narazić innych uczestników na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo oraz wszystkich innych materiałów uważanych za niebezpieczne,
- spożywać alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.
7. Ruchem korowodu kieruje koordynator wyznaczony przez Organizatora i służby porządkowe.
9. Uczestnik wchodząc na teren przemarszu przyjmuje postanowienia niniejszego regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania decyzjom Organizatora i służb porządkowych.
§4
W celu zachowania bezpieczeństwa uczestników imprezy, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienia porządku publicznego podczas imprezy, Organizator powołuje odpowiednie służby porządkowe i współpracuje z Policją i Strażą Miejską w Pelplinie (szczegóły określa Plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy).

 

§5
1. Regulamin udostępniony zostanie publicznie do wiadomości poprzez strony internetowe organizatora Jarmarku i Dożynek Wojewódzkich oraz wywieszenie w miejscu organizacji imprezy.
2. Wszyscy uczestnicy Jarmarku i Dożynek zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do żądania opuszczenia terenu imprezy.
4. Podczas trwania Jarmarku i Dożynek w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator imprezy we współpracy ze służbami porządkowymi, w tym Policją, Strażą Miejską.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje w sposób określony w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
Pelplin, 23 lipca 2021 r.

 

 

 

Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie | informacja.diecezja-pelplin.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem